Arbeidsprogram

ARBEIDSPROGRAM FOR VAUL FOR 2024

Hovudmålsetjinga til Vest-Agder Ungdomslag er å vere ein viktig organisasjon innan folkedans og folkemusikk i Agder. Vest-Agder UL ser det som særs viktig å prioritere ungdomen både når det gjeld organisasjon og opplæring. Fylkesleddet ser det som si oppgåve å gje oppfylging til lokallaga. Satsingane og tiltaka for dette året er:


Styret sitt arbeidsområde

 1. Tilby utdanning og kurs til fylkestillitsvalde (i samarbeid med nemndene) i høve fagseminar, storkurs og leiarkurs.

 2. Vere representert på landsrådsmøte, landsmøte og andre viktige samlingar på sentralt og regionalt nivå (i samarbeid med nemndene).

 3. Sponse til saman 4 personar frå lokallaga på regionale/sentrale kurs (t.d. fagseminar)/utdanningstilbod - med høgst prioritering for dei under 26 år (i samarbeid med lokallaga)

 4. Støtte lag som sender ungar på barnleik det året dette vert tilskipa (kvart fjerde)

 5. Støtte ungdom som vil reise på NU sin sommarleir (i samarbeid med lokallaga)

 6. Støtte lag økonomisk som sender folk på storkurs

 7. Støtte lag økonomisk i høve Aksjon lokallag og i høve aktivitetstilskot

 8. Støtte lag økonomisk som ynskjer å skipe til barnestemne

 9. Gje målretta organisasjonskurs til lokallag – der heile styret er deltakande

 10. Hjelpe laga som treng det med HMS-arbeid og folkedanskurs

11. Bidra til Nordleik i form av avsette dugnadsmidlar til skulevaktene og blesting/opplæring av samdansane

12. Skipe til eitt samrådingsmøte/temamøte viss behov for det

13. Halde kontakt med lokallaga, m.a. ved telefonkontakt og post/e-post og evt. møte

14. Skipe til fylkesfinalen i Kven Veit (i samarbeid med fjorårets vinnarlag)

15.Tilby bunadinformasjon til lokallaga via bunadkontakt Dag Olav Hagen

16. Vedlikehalde og bleste liste over instruktørar og spelemenn rundt om i fylket

17. Premiere lag som registrerer e-post/mobilnr. for kvar vaksen/ungdomsmedlem

18. Bruke fleire kanalar og måtar til PR og blest, t.d. fjesboka, heimeside, film mm.

19. Bidra til organisering av vakthald på skulane under Nordleik 2024.

Teater:

 1. Støtte lag økonomisk som held på med revy

 2. Vere til stades på premierar i lokallaga

 3. Informere om støtteordningar og NU sitt teatertilbod

Fondstyret for Bondeheimenfondet

 1. Føre tilsyn med fondet innanfor den strategien som er lagt opp for fondet, og sjå etter at fondet får mest mogleg inntekter av plasseringane.

 2. Vere sakshandsamar for lånesøknader frå lokallaga

Nemnda for folkemusikk og folkedans

 1. Delta på storkurs, landsfestival og/eller andre samlingar

 2. Vårfest på Heimtun i Lyngdal 16. mars

 3. Haustfest

 4. Samarbeidsdans 2. sundagen i månaden

 5. Filmprosjekt: Film- og lydinnspeling basert på dansane i Dansetradisjonar frå Vest-Agder

 6. Delta på Nordleik i Arendal 16.-21. juli 2024

Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Besøksadresse: Peder Claussønsv. 3A, 4520 Lindesnes

  vest-agder@ungdomslag.no

  97 06 44 85