Barn og unge

Vest-Agder Ungdomslag ynskjer å satse særskilt på barn og ungdom. Utan nye medlemer og unge medlemer har ikkje ungdomslagsrørsla noka framtid, så satsinga er ikkje berre eit innslag for auka blest og fokus på barne- og ungdomsaktivitetar – men eit tvingande naudsynt tiltak for å sikre framtida til fylkeslaget og alle lokallaga under dette. Satsinga på unge viser seg ved at Vest-Agder Ungdomslag gjev ut 6 storkursløyvingar på 1000 kr til dei laga som har dei yngste storkursdeltakarane på storkurs i Rogaland, Telemark og Aust-Agder. Hovudutfordringa er å ha nok instruktørar innan fylket innan dans.

Dans

Tradisjonell barneleikarring er det for tida Bygland UL som driv fast, og Lindesnes UL har ungar som dansar på 17. mai.

Bygland har to grupper, ei for 4 år og opp til 1. klasse, og ei frå 2.-6. klasse. Dei gjev gjerne framsyning på ymse møte, 17. mai, særskilte tilskipingar mm.

Innimellom har Lista UL og Lindesnes UL hatt ein tradisjonell barneleikarring. Båe laga har ungdomar som driv med halling.

Fritidsklubb / Diskotek

Holum UL har kjøpt inn profesjonelt kinoutstyr og har kinoframsyning om lag ein gong i månaden.

Kvås UL har ein fredagsklubb med diskotek og ymse aktivitetar ein gong i månaden.

Grindheim UL har barnediskotek, og dette har dei hatt tradisjon for i mange år. Dei har òg lenge hatt tradisjon for ungdomsklubb.

Marnardal UL har barnediskotek frå 1.-7. klasse.

UL Fram har barne- og ungdomsklubb frå 1.-10. klasse, fordelt på tre grupper. I tillegg vert det skipa til aktivitetskveldar, alpinturar og andre turar.

Søgne UL har barnediskotek frå 3.-7. klasse, med 80-100 ungar kvar gong. Søgne UL har dessutan bruktsal/-butikk med sportsutstyr, noko som er særskilt populært for ungane.

Teater

UL Kvindølen har hatt ei stor barneteatergruppe med suksess og ei fersk ungdomsteatergruppe, men har teke ei pause no.

Lindesnes UL har 16- og 17-åringar med i si revygruppe.

Vennesla frilynde UL har hatt mange år med god barneteaterverksemd, og har såleis gode kunnskapar lokalt dersom barneteaterarbeidet vert teke opp att.

Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Besøksadresse: Peder Claussønsv. 3A, 4520 Lindesnes

  vest-agder@ungdomslag.no

  97 06 44 85